Projekty unijne

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

NA LATA 2014-2020

Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie: 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny

Schemat: 1.4.1.A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP

 

BENEFICJENT

P.P.H.U. „TESAT” ADAM TUREK

 

TYTUŁ PROJEKTU

Opracowanie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej dla firmy P.P.H.U. „TESAT” Adam Turek

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem Projektu jest zwiększenie rentowności i uzyskanie długoterminowej przewagi konkurencyjnej Beneficjenta poprzez stworzenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej, mającej na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację jego aktywów, a także, w dalszym horyzoncie czasowym, poprzez wdrożenie opracowanej strategii.

PLANOWANE EFEKTY

Stworzenie 1 długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej

Podpisanie 1 kontraktu handlowego zagranicznego w 2018 r.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

49 200,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

34 000,00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl